Komisja stopni instruktorskich

Regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich

  1. Postanowienia ogólne.

 

   1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Statut ZHP oraz Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011r w sprawie systemu stopni instruktorskich.
   2. Postanowienia niniejszego dokumentu, w których mowa o wędrowniku, członku starszyzny, instruktorze, komendancie, przewodniczącym KSI, przewodniku, podharcmistrzu i harcmistrzu, stosuje się odpowiednio do wędrowniczki, członkini starszyzny, instruktorki, komendantki, przewodniczącej KSI, przewodniczki, podharcmistrzyni i harcmistrzyni.
   3. Jeżeli w niniejszym dokumencie jest mowa o KSI, należy przez to rozumieć Komisję Stopni Instruktorskich Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Przasnyszu.
   4. Jeżeli w niniejszym dokumencie jest mowa o Komendancie Hufca, należy przez to rozumieć Komendanta Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Przasnyszu.

 

  1. Zasady zdobywania stopni instruktorskich.

 

  1. Stopień instruktorski wyznacza drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedla wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodnie z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.
  2. Stopnie Instruktorskie:
   1. przewodnik – przewodniczka
   2. podharcmistrz – podharcmistrzyni
   3. harcmistrz – harcmistrzyni

   są zdobywane przez członków zwyczajnych ZHP.

  3. Opiekunem próby może być:
   1. na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz;
   2. na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki:
    • uzyskał zgodę właściwej KSI,
    • ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,
    • ma otwartą próbę harcmistrzowską,
    • jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską.
 1. Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.
 2. Opiekun próby jest obecny przy otwarciu i zamknięciu próby. W uzasadnionych przepadkach opiekun może przedstawić zgodę na pełnienie funkcji na piśmie wraz z usprawiedliwieniem swojej nieobecności.

 

 • Otwarcie próby na stopień.

 

 1. Wędrownik, członek starszyzny lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stopnia, zgłasza do KSI gotowość podjęcia próby.
 2. KSI akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez otwierającego próbę lub wyznacza za jego zgodą innego opiekuna próby.
 3. Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który:
  1. jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia,
  2. zawiera dowolną liczbę zadań, które zapewniają realizację wszystkich wymagań na stopień (jedno zadanie można powiązać z większą liczbą wymagań, a jedno wymaganie może być realizowane przez kilka zadań), uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień,
  3. jest powiązany z planem pracy środowiska,
  4. wiąże się z pełnioną przez niego funkcją,
  5. określa przewidywany czas trwania próby.
 4. Otwierający próbę składa wniosek o otwarcie próby wraz z jej programem do KSI. Wniosek wymaga zgody bezpośredniego przełożonego osoby przystępującej do próby.
 5. Wniosek o otwarcie próby powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. stopień, nr rozkazu przyznania,
  3. datę urodzenia,
  4. adres do korespondencji,
  5. przebieg służby,
  6. aktualnie pełnioną funkcję, datę powierzenia,
  7. imię, nazwisko i stopień opiekuna próby,
  8. przewidywany termin zakończenia próby,
  9. podpis wnioskodawcy,
  10. opinię opiekuna,
  11. zgodę bezpośredniego przełożonego,
  12. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Program próby winien być sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (po zatwierdzeniu) otrzymuje kandydat, drugi – opiekun próby, zaś trzeci wraz z wnioskiem o otwarcie próby pozostaje w dokumentach KSI. Wzór karty próby stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. Na posiedzeniu KSI kandydata i opiekuna obowiązuje regulaminowe umundurowanie.
 8. KSI po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby wnioskuje do komendanta Hufca o otwarcie próby.
 9. Otwarcie próby komendant ogłasza rozkazem.
 10. KSI ma prawo:
  1. zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, proponowane zadania opiekuna próby i czas jej trwania.
  2. przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb środowiska i programu jego rozwoju, w uzasadnionych przypadkach skrócić okres służby instruktorskiej niezbędnej do otwarcia próby na kolejny stopień.
  3. w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej kandydata do stopnia, pominąć wymaganie na stopień opisując ten fakt w karcie próby.

 

 • Wymagania na stopnie.
PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

Idea stopnia

Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Świadomie stosuje metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzony zespół. Bierze aktywny udział w życiu hufcowej wspólnoty.

Warunki otwarcia próby

 • Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego.
 • Przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań.
 • Ukończone 16 lat.

Wymagania

 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim, w tym ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju.
 2. Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania.
 3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających z przynależności do różnych grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko zawodowe).
 4. Ukończył kurs przewodnikowski.
 5. Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku.
 6. Bierze udział w życiu hufca.
 7. W trakcie minimum półrocznej praktyki w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy wychowawczej z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami:
  • stosowania instrumentów metodycznych,
  • stosowania systemu małych grup,
  • tworzenia planu pracy, jego realizacji i podsumowania,
  • oraz uczestniczył w:
  • organizacji wyjazdowych form pracy,
  • pozyskiwaniu środków na działalność drużyny/gromady,
  • organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska drużyny/gromady i pełnił na nim funkcje,
  • prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania drużyny/gromady,
  • współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą, itp.
 8. Korzysta z harcerskiej literatury i mediów.

Warunki zamknięcia próby

 1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.
 2. Przestrzeganie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 3. Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia harcerka orla – harcerz orli.
 4. Ukończenie minimum 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy.
 5. Pozytywnie oceniona praca w okresie realizacji próby.

Oznaka stopnia

Oznaką stopnia przewodnika jest granatowa podkładka pod Krzyżem Harcerskim i granatowa lilijka na lewym rękawie munduru.

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

Idea stopnia

Określa kierunki swojego rozwoju. Swoją postawą propaguje harcerski system wartości. Rozumie ludzi i otaczającą go rzeczywistość – reaguje na ich potrzeby. Potrafi zauważyć sytuacje problemowe i je rozwiązywać. Umie spojrzeć na nie szerzej, niż tylko z perspektywy własnego środowiska. Buduje swój autorytet. Doskonali swą wiedzę i umiejętności wychowawcze. Dzieli się nimi z kadrą. Pracuje w zespole instruktorskim. Ma własny pogląd na sprawy nurtujące jego środowisko harcerskie.

Warunki otwarcia próby

 • Pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesięcy od przyznania stopnia przewodnika.
 • Zaliczona służba instruktorska.
 • Ukończone 18 lat.
 • Przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań.

Wymagania

 1. Wykazał się umiejętnością stawiania celów w życiu, podejmowania działań (do ich realizacji), oceny i wyciągania wniosków.
 2. Podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje.
 3. Bierze czynny udział w życiu otaczającego go środowiska społecznego.
 4. Wykazał się umiejętnością pracy w zespole, komunikowania się oraz motywowania innych.
 5. Pogłębił znajomość harcerskiego systemu wychowawczego oraz zasad metodyki grup wiekowych.
 6. Stosuje metodę harcerską w pracy z instruktorami.
 7. Ukończył kurs podharcmistrzowski.
 8. Doskonali swoje umiejętności harcerskie i instruktorskie na kursach, warsztatach i konferencjach.
 9. Przygotował się do roli opiekuna próby na stopnie instruktorskie.
 10. Opracował i upowszechnił przynajmniej w swoim środowisku materiały do wykorzystania przez kadrę ZHP.
 11. Uczestniczy w pracach zespołu instruktorskiego. Zrealizował zadanie instruktorskie na poziomie hufca.
 12. Pozyskał sojuszników do działalności harcerskiej.
 13. Pełnił funkcję instruktorską w czasie roku harcerskiego i HAZ lub HAL.
 14. Orientuje się w aktualnej sytuacji harcerstwa. Korzysta z harcerskiej literatury i mediów.
 15. Wykazał się znajomością zasad prowadzenia obozu harcerskiego zgodnie z przepisami finansowymi i organizacyjnymi.
 16. Wykazał się znajomością instrukcji finansowo-gospodarczej ZHP na poziomie hufca i umiejętnością aplikowania o środki publiczne na szczeblu lokalnym.

 

Warunki zamknięcia próby

 1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.
 2. Pozytywnie oceniona praca instruktorska w okresie realizacji próby.

 

Oznaka stopnia

Oznaką stopnia podharcmistrza jest zielona podkładka pod Krzyżem Harcerskim i zielona lilijka na lewym rękawie munduru.

HARCMISTRZ – HARCMISTRZYNI

Idea stopnia

Konsekwentnie realizuje swoje cele życiowe. Osiągnął założoną przez siebie dojrzałość w życiu rodzinnym, zawodowym, i społecznym. Kreuje rzeczywistość. Jest znaczącą osobowością w zespole instruktorskim, z którym pracuje, i w środowisku swojego działania. Własne doświadczenia życiowe i wychowawcze potrafi przełożyć na trwały dorobek. Ma dużą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego kierowania zespołem. Potrafi inspirować i organizować swoje środowisko do potrzebnego społecznie działania. Wpływa na oblicze harcerstwa. Jest wzorem dla instruktorów.

Warunki otwarcia próby

 • Pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesięcy od przyznania stopnia podharcmistrza.
 • Zaliczona służba instruktorska.
 • Ukończone 21 lat.
 • Przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań.

Wymagania

 1. W świadomy sposób określa i realizuje własne plany życiowe.
 2. Pogłębia swoją wiedzę zawodową.
 3. Poza swoimi zainteresowaniami zawodowymi poznaje wybraną dziedzinę nauki lub kultury.
 4. Stosuje harcerski system wychowawczy, upowszechnia go i dzieli się własnymi doświadczeniami.
 5. Przygotował się do roli opiekuna próby na stopień podharcmistrza i harcmistrza.
 6. Współpracuje z zespołami instruktorskimi. Wspiera rozwój instruktorów.
 7. Zrealizował zadanie instruktorskie co najmniej na poziomie chorągwi.
 8. Opracował i upowszechnił materiały programowo-metodyczne, jako wkład w dorobek Związku.
 9. Wykazał się znajomością sytuacji hufca i chorągwi.
 10. Ukończył kurs harcmistrzowski lub uczestniczył w innych formach wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego (kursy, warsztaty, seminaria, konferencje itp.)
 11. Przygotował się do pełnienia wybranej funkcji instruktorskiej na poziomie Hufca/Chorągwi/Związku.
 12. Bierze udział w życiu Związku. Podejmuje wyzwania, przed którymi stoi organizacja.

 

Warunki zamknięcia próby

 1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.
 2. Osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.
 3. Prowadzenie obozu, zimowiska lub kursu instruktorskiego w okresie od zdobycia stopnia podharcmistrza. Uzyskanie pozytywnej oceny swojej pracy.
 4. Pozytywnie oceniona praca instruktorska w okresie realizacji próby.
 5. Pełnienie funkcji opiekuna pozytywnie zakończonej próby na stopień instruktorski w okresie od zdobycia stopnia podharcmistrza.

 

Oznaka stopnia

Oznaką stopnia harcmistrza jest czerwona podkładka pod Krzyżem Harcerskim i czerwona lilijka na lewym rękawie munduru.

 • Przebieg próby.

 

 1. Kandydat, któremu otwarto próbę realizuje zadania określone w planie potwierdzając ich wykonanie u uprawnionych instruktorów lub opiekuna próby.
 2. Uprawnionym do potwierdzenia realizacji zadań próby jest instruktor w stopniu równym lub wyższym od zdobywanego, (co najmniej podharcmistrz), nadzorujący z racji pełnionej funkcji realizację zadania lub będących świadkiem jego wykonania. Potwierdzając w planie realizację zadania instruktor gwarantuje swoim autorytetem rzetelność i prawidłowość jego wykonania. Jeżeli ze względu na specyfikę zadania logicznym jest potwierdzenie jego wykonania przez osobę nie będącą instruktorem ZHP (np. dyrektor szkoły, dyrektor domu kultury, pedagog szkolny, itd.) opiekun próby jako drugi powinien swoim podpisem gwarantować prawidłowość jego wykonania.
 3. Jakiekolwiek zmiany w programie próby w trakcie jej trwania dopuszczalne są wyłącznie na pisemny wniosek realizującego próbę, zaakceptowany przez opiekuna i za zgodą KSI.
 4. Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat.
 5. W uzasadnionych losowych przypadkach na pisemny wniosek kandydata zaopiniowany przez opiekuna KSI może próbę przedłużyć.

 

 • Zamknięcie próby.

 

 1. W celu zamknięcia prób: zdobywający stopień składa do KSI wniosek zamknięcie próby; kartę próby zawierającą potwierdzenie wykonanych zadań, pisemny raport z przebiegu próby, realizacji wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia, dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby, opinię bezpośredniego przełożonego i komendanta zaliczającego służbę instruktorską,
 2. Opiekun przedstawia KSI pisemną opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby.
 3. Na posiedzeniu KSI kandydata i opiekuna obowiązuje regulaminowe umundurowanie.
 4. Każdy kandydat zdobywający stopień musi zostać zwizytowany przez członka KSI podczas przygotowanych i prowadzonych przez niego zajęć. Kandydatka/kandydat zdobywający stopień przewodniczki/przewodnika musi mieć dodatkowo zwizytowaną zbiórkę drużyny.
 5. KSI po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem zamyka próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, kierując do komendanta Hufca odpowiedni wniosek.
 6. Po pozytywnym zamknięciu próby, komendant Hufca na wniosek KSI przyznaje stopień rozkazem.
 7. Po negatywnym zamknięciu próby, komendant Hufca na wniosek KSI ogłasza rozkazem zamkniecie próbę z wynikiem negatywnym.
 8. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym Komendant Hufca ogłasza rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku Komisji o negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przysługuje zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji KSI do Komendanta Hufca. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Komendant Hufca ponownie kieruje sprawę próby do KSI.
 9. W przypadku niezakończenia próby przez zdobywającego w wyznaczonym terminie KSI najpóźniej po upływie 3 miesięcy wzywa zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na zbiórce komisji, podczas której dokonuje oceny realizacji próby oraz podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu próby. Jeżeli odbywający próbę nie stawi się na wezwanie komisji i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, komisja na następnej zbiórce zamyka próbę z wynikiem negatywnym.
 10. Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.
 11. Dorobek prób na stopnie instruktorskie powinien być upowszechniony, tak by umożliwić korzystanie z niego wszystkim funkcyjnym oraz zdobywającym stopnie.

 

 • Zobowiązanie instruktorskie.

 

 1. Za przyjęcie w poczet instruktorów odpowiada Komendant Hufca.
 2. Zobowiązanie Instruktorskie kandydat na instruktora składa nie później niż 3 miesiące po przyznaniu stopnia przewodnika – przewodniczki.

 

 • Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Przasnyszu.

 

 1. Do zadań HKSI należy:
  • stymulowanie rozwoju instruktorów,
  • prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie, praca z opiekunami prób na stopnie,
  • zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie,
  • potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich,
  • współpraca z innymi zespołami instruktorskimi Hufca, przede wszystkim z zespołem kadry kształcącej, namiestnictwami i referatami programowymi,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków.
 2. Członków KSI, w tym przewodniczącego i jego zastępcę powołuje rozkazem Komendant Hufca.
 3. Komisja musi liczyć co najmniej 3 członków.
 4. W skład KSI wchodzą instruktorzy w stopniu podharcmistrza i harcmistrza, mający zaliczoną służbę instruktorską, z tym, że co najmniej połowę składu KSI stanowią harcmistrzowie.
 5. KSI hufca prowadzi próby instruktorskie osób z przydziałem służbowym do Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Przasnyszu.
 6. Przewodniczącym KSI może zostać instruktor w stopniu harcmistrza.
 7. Członkowie KSI powinni posiadać przeszkolenie do pełnienia funkcji lub uzyskać je w ciągu roku od objęcia funkcji w KSI.
 8. KSI prowadzi próby instruktorskie na stopień przewodnika.
 9. Komendant Mazowieckiej Chorągwi ZHP po uzyskaniu pozytywnej opinii Chorągwianej KSI może nadać KSI na okres maksimum trzech lat prawo prowadzenia prób na stopień podharcmistrza.
 10. KSI może pracować zarówno w całym składzie jak i w zespołach. Zespół powinien liczyć co najmniej 3 osoby (w jego składzie musi znaleźć się przewodniczący KSI lub jego zastępca).
 11. KSI samodzielnie przyjmuje regulamin pracy zgodny z Uchwałą RN w sprawie systemu stopni instruktorskich. Regulamin zatwierdza Komenda Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Przasnyszu, a ogłasza w rozkazie Komendant Hufca.
 12. KSI jest zobowiązana tak organizować swoją pracę, aby osoby zdobywające stopnie miały do niej łatwy dostęp.
 13. Posiedzenia KSI odbywają się w Komendzie Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Przasnyszu w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 18oo. W wyjątkowych sytuacjach posiedzenia mogą odbyć się w innym terminie zgodnie z informacją wywieszoną w Hufcu na tablicy KSI.
 14. Decyzje KSI są prawomocne w obecności 50% członków jej składu (w tym przewodniczącego lub zastępcy).
 15. KSI opiniuje wnioski o otwarcie próby na stopień harcmistrza instruktorów mających przydział służbowy do Hufca ZHP Przasnysz.
 16. Informacje o pracy KSI umieszczane są na tablicy KSI w Hufcu ZHP im. Janusza Korczaka w Przasnyszu.

 

 • Dokumentacja pracy KSI.

 

 • protokoły z posiedzeń KSI,
 • rejestr prowadzonych prób,
 • kopie programów prób w trakcie realizacji oraz wnioski o otwarcie prób,
 • dokumentację zamkniętych prób,
 • dorobek prób instruktorskich z informacją o sposobie ich upowszechnienia,
 • dokumentację pracy z opiekunami prób.

 

 • Praca z opiekunami prób.

KSI prowadzi pracę z opiekunami prób w szczególności przez:

 • upowszechnianie materiałów dotyczących zdobywana stopni instruktorskich,
 • organizowanie seminariów, warsztatów i konsultacji dla opiekunów prób.

 

 • Zadania opiekuna próby.

 

 1. Do zadań opiekuna próby należy dbałość o przygotowanie, realizacje i podsumowanie próby, które zagwarantują osiągnięcie poziomu określonego w idei stopnia.
 2. W szczególności zadania opiekuna to:
  • przygotowanie wspólnie z podopiecznym programu próby na stopień,
  • stawianie się na komisji otwierającej i zamykającej,
  • bieżąca pomoc w realizacji próby w trakcie jej trwania,
  • monitorowanie pracy podopiecznego,
  • dokonanie z podopiecznym analizy realizacji próby,
  • sporządzenie opinii sumującej zamknięcie próby.

 

 • Stymulowanie rozwoju instruktorów.

 

 1. KSI stymuluje rozwój instruktorów, m.in. przez:
  • budowanie etosu stopnia instruktorskiego,
  • dbałość o wysoki poziom prowadzonych prób instruktorskich,
  • dbałość o poziom merytoryczny spotkań KSI ze zdobywającymi stopień i opiekunami,
  • budowanie dobrego wizerunku KSI.

 

 • Potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP oraz osobom, które stopnie instruktorski zdobyły w innych organizacjach harcerskich.

 

 1. KSI może potwierdzać tylko te stopnie, do których przyznawania jest uprawniona. W przypadku braku odpowiednich uprawnień, potwierdzenia dokonuje Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Mazowieckiej.
 2. KSI przystępuje do procedury potwierdzania stopni instruktorskich po otrzymaniu kompletu dokumentów kandydata – zgodnie z uchwałą nr 20/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006r w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP.
 3. W celu potwierdzenia stopnia instruktorskiego komisja uzgadnia z kandydatem sposób uzupełnienia wiedzy na temat zmian w ZHP od czasu ustania członkostwa, w szczególności dotyczących zmian w Statucie ZHP oraz w systemie metodycznym.
 4. W przypadku, gdy kandydat posiadał stopień organizatora, komisja potwierdza status instruktorski jedynie pod warunkiem jednoczesnego otwarcia próby przewodnikowskiej.
 5. W przypadku nabywania członkostwa w ZHP przez osoby, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacji harcerskich, komisja analizuje wymagania na stopień instruktorski zdobyty przez kandydata, a następnie uzgadnia z nim sposób uzupełnienia wiedzy na temat ZHP, w szczególności dotyczącej Statutu ZHP oraz systemu metodycznego, a także innej wiedzy i umiejętności – jeśli wynika to z analizy różnic między systemami stopni instruktorskich. Potwierdzenie stopnia wiąże się z dopuszczeniem przez właściwego komendanta do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.
 6. Potwierdzenie stopnia na wniosek KSI ogłasza w rozkazie Komendant Hufca.
 7. Potwierdzanie stopnia instruktorskiego nie może trwać dłużej niż trzy miesiące od złożenia kompletnej dokumentacji do KSI.

DOKUMENTY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH