Historia Hufca

Geneza skautingu sięga w Polsce 1909. Młodzież polska wychowywana w duchu pozytywizmu, przeniknięta hasłami niepodległościowymi garnęła się do różnych kół sportowych, turystycznych i organizacji przysposobienia obronnego głoszących hasła walki o niepodległość.

Atrakcyjność i nowatorstwo nowych metod pedagogicznych zaproponowanych przez Roberta Baden Powella zostały szybko odkryte przez ówczesne organizacje np. Zarzewie czy Sokół. To one zaczęły tworzyć polski skauting doprowadzając poprzez cały proces zjednoczenia od 1916.11.01 – zjednoczenie harcerstwa w zaborze rosyjskim do 1918.11.01 kiedy to w Lublinie doszło do zjazdu połączeniowego i utworzenia ZHP w skali całego kraju.

Istniejąca dokumentacja poparta licznymi relacjami ukazuje początki harcerstwa przasnyskiego na 1917 rok. Możemy więc z dumą powiedzieć, że jesteśmy spadkobiercami ogromnego dorobku kilku pokoleń harcerzy.

W tym miejscu chcemy w zwięzły sposób pokazać i przybliżyć postacie i miejsca które tworzyły ZHP na Ziemi Przasnyskiej. Wszelkiego rodzaju uwagi, sugestie i wspomnienia prosimy kierować na adres e-mail: hufiec.zhp.przasnysz@o2.pl

Za każde słowo będziemy wdzięczni.
Komenda Hufca ZHP Przasnysz

Rozdział 1 – Okres przedwojenny
Rozdział 2 – Okres II Wojny Światowej
Rozdział 3 – Okres powojenny
Rozdział 4 – Obozy harcerskie Hufca ZHP Przasnysz 1929-1989r
Rozdział 5 – Obozy harcerskie Hufca ZHP Przasnysz 1990-2011r
Rozdział 6 – Komendanci Hufca