Informacje Hufca

mapa: Hufiec Przasnysz

Związek Harcerstwa Polskiego to ogólnopolskie, patriotyczne stowarzyszenie, należące do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną, wychowującą młodych ludzi na aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Nasze stowarzyszenie stara się zapewnić wszechstronny rozwój każdemu człowiekowi w zakresie:

  • intelektualnym, poprzez poznanie nowych miejsc i ludzi, zdobywając wiedzę oraz poszerzając swoje zainteresowania,
  • społecznym, ucząc się życia w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz ucząc się, jak być aktywnym, poznając przy tym mechanizmy i struktury życia w społeczeństwie,
  • duchowym, poprzez rozbudzenie wrażliwości etycznej i estetycznej,
  • emocjonalnym, ucząc się wyrażać swoje emocje i uczucia,
  • fizycznym, dbając o swoją sprawność, własne zdrowie oraz walcząc z nałogami.

Istniejąca dokumentacja poparta licznymi relacjami ukazuje początki harcerstwa przasnyskiego na 1916 rok, a Hufiec ZHP w Przasnyszu został powołany 1917 roku. Możemy więc z dumą powiedzieć, że jesteśmy spadkobiercami ogromnego dorobku kilku pokoleń harcerzy.

Działające w Hufcu gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wielopoziomowe, wędrownicze oraz kluby specjalnościowe zrzeszają dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich Przasnysza i Chorzel oraz gmin powiatu przasnyskiego.

Działania Hufca ZHP w Przasnyszu są skupione wokół kilku zasadniczych kierunków programowych:

  • edukacja patriotyczna i obywatelska,
  • edukacja ekologiczna i prozdrowotna (poprzez organizowanie wypoczynku, działań sportowych i turystycznych oraz profilaktykę uzależnień),
  • edukacja europejska,
  • wychowanie duchowe.

Każda gromada, drużyna buduje swój własny program, wypełniając misję ZHP jaką jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Program odgrywa kluczową rolę w harcerskim wychowaniu. Według Podstaw Wychowawczych ZHP: „Program powinien być wszechstronny tak, jak wszechstronny powinien być rozwój. Program musi być pożyteczny i potrzebny każdemu, kto w nim uczestniczy, trzeba go wciąż aktualizować i tworzyć w perspektywie otaczającej nas rzeczywistości. Realizacja programu powinna być silnym gorącym i intensywnym, pełnym napięcia, ale zawsze pozytywnym przeżyciem”.

Zapraszamy do naszych drużyn: